Bỏ qua đến nội dung

Mã thông tin cửa hàng cấu hình

Khi cần thiết, bạn có thể truy cập vào các cấu hình trả phí từ giấy phép khác thông qua mã thông tin. Bạn có thể nhận mã này trong tài khoản cá nhân trên trang web và nhập vào cài đặt của chương trình trong trường tương ứng trong tab Cơ bản.