Bỏ qua đến nội dung

Proxy di động và thay đổi IP qua liên kết

Trong Undetectable, bạn có thể sử dụng proxy di động. Khi thêm proxy, bạn có thể dán liên kết thay đổi IP vào trường IP Change Link và sau đó nhấn nút Thay đổi IP để thay đổi IP.

Thay đổi IP được thiết kế cho Bot, trong quá trình cấu hình, bạn có thể chọn ô sử dụng liên kết để thay đổi IP và trước mỗi lần khởi chạy hồ sơ, IP sẽ được thay đổi.