Bỏ qua đến nội dung

Cài đặt mặc định

Để tương tác với Undetectable dễ dàng hơn, bạn có thể thiết lập các cài đặt mặc định cho việc tạo hồ sơ. Điều này giúp bạn không cần phải chọn các tham số giống nhau như thư mục, ngôn ngữ, hệ điều hành, v.v. mỗi khi tạo hồ sơ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần cài đặt.