Bỏ qua đến nội dung

Nhập và xuất hồ sơ

Trong Undetectable, bạn có thể nhập (bắt đầu từ gói cước Base) và xuất (bắt đầu từ gói cước Professional) các hồ sơ.

Để nhập hồ sơ:

  • Mở Quản lý hồ sơ;
  • Nhấp vào nút Nhập (hoặc nhấp chuột phải vào bất kỳ hồ sơ nào);
  • Chọn tệp và xác nhận hành động.

Các hồ sơ đã nhập sẽ xuất hiện trong Quản lý hồ sơ.

Để xuất hồ sơ:

  • Mở Quản lý hồ sơ;
  • Chọn các hồ sơ cần thiết;
  • Nhấp vào nút Xuất (hoặc nhấp chuột phải vào các hồ sơ đã chọn và sau đó chọn Xuất hồ sơ);
  • Chọn vị trí để lưu tệp và xác nhận hành động.

Bạn có thể xuất một hồ sơ đơn lẻ trực tiếp từ cửa sổ chính bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn Xuất.