Bỏ qua đến nội dung

Mua cấu hình

Trong Undetectable, bạn có thể chọn các cấu hình miễn phí (số lượng phụ thuộc vào gói dịch vụ), và cũng có thể mua thêm các cấu hình khác trong cửa hàng. Với các tham số đã được định sẵn, bạn có thể nhanh chóng chọn cấu hình phù hợp từ danh sách đã được cung cấp.

Tất cả các cấu hình đã mua sẽ được hiển thị trong phần Cấu hình của tôi. Ở đây, bạn có thể xem thông tin đầy đủ về cấu hình, đặt tên hoặc tắt các cấu hình không cần thiết.