Bỏ qua đến nội dung

Đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây

Để quản lý các hồ sơ đám mây và cấu hình các tham số khác nhau, bạn cần đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây. Bảng điều khiển đám mây là một giao diện web tiện lợi để quản lý các hồ sơ đám mây của bạn, mời người dùng, quản lý họ, cấu hình vai trò và quyền truy cập, tạo và cấu hình các nhóm hồ sơ, cũng như xem các phiên hoạt động và nhật ký.

Chi tiết về chức năng của Bảng điều khiển đám mây:

  • Một trong những chức năng chính của Bảng điều khiển đám mây là khả năng tạo nhóm hồ sơ đám mây. Nhóm cho phép bạn kết hợp nhiều hồ sơ lại với nhau và quản lý chúng như một thể thống nhất. Bạn có thể tạo và xóa nhóm, cũng như cấu hình các tham số truy cập vào nhóm cho các người dùng khác nhau.
  • Mời người dùng là một chức năng quan trọng khác của Bảng điều khiển đám mây. Bạn có thể mời người dùng mới, cung cấp cho họ quyền truy cập vào các hồ sơ và nhóm đám mây, cũng như thiết lập và cấu hình vai trò và quyền truy cập của họ. Điều này giúp bạn quản lý hiệu quả nhóm và phân chia công việc giữa các thành viên trong dự án.
  • Cấu hình vai trò và quyền truy cập là một khía cạnh quan trọng trong việc sử dụng Bảng điều khiển đám mây. Bạn có thể tạo các vai trò khác nhau với hơn 33 cài đặt truy cập và gán chúng cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể tạo vai trò quản trị viên có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các chức năng và dữ liệu, cũng như vai trò nhân viên chỉ có quyền mở các hồ sơ.
  • Bảng điều khiển đám mây cũng cung cấp khả năng xem các phiên hoạt động và nhật ký. Bạn có thể xem danh sách tất cả các phiên hoạt động đang hoạt động, cũng như thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc của chúng và các tham số khác. Ngoài ra, bạn có thể xem nhật ký của các hồ sơ đám mây.

Mật khẩu nằm ở đâu?

Mật khẩu để đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây giống với mật khẩu để đăng nhập vào chương trình và mặc định giống với mật khẩu để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị. Người dùng được mời sẽ nhận được thông tin xác thực riêng của họ, được gửi cho họ khi họ được mời. Điều này cho phép họ truy cập vào Bảng điều khiển đám mây bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của riêng họ.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu để đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây, bạn có thể xem bài viết về Bảng điều khiển đám mây, trong đó sẽ mô tả quy trình thay đổi mật khẩu.

Làm thế nào để truy cập vào Bảng điều khiển đám mây?

Có một số cách để truy cập vào Bảng điều khiển đám mây:

  1. Bạn có thể sử dụng liên kết này: https://cloud.undetectable.io/login
  2. Đăng nhập vào Bảng điều khiển đám mây từ email mời, nếu bạn nhận được lời mời.
  3. Trên trang chủ của Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào nút “Bảng điều khiển đám mây”.
  4. Trong chương trình Undetectable, điều hướng đến phần menu chính “Account” và chọn “Bảng điều khiển đám mây”.