Bỏ qua đến nội dung

Tạo hồ sơ hàng loạt

Tạo hàng trăm hồ sơ độc đáo chỉ trong vài cú nhấp chuột bằng cách sử dụng cấu hình hoặc danh sách User-Agent, Cookies hoặc định dạng chung (Tên, Cookies, Loại Proxy, Proxy, User-Agent, Ghi chú). Chức năng này chỉ có sẵn trên các gói trả phí, bắt đầu từ $49.

Để chuyển đến cửa sổ tạo hồ sơ hàng loạt, hãy nhấp vào nút “Tạo hàng loạt”. Bạn có thể đặt mẫu tên, chỉ định thư mục và thẻ cho các hồ sơ được tạo.

Cài đặt chính và Cài đặt bổ sung

Trong Cài đặt bổ sung, bạn có thể chỉ định:

Trong Cài đặt chính, bạn chọn phương pháp tạo hồ sơ. Có hai phương pháp chính:

  • từ cấu hình;
  • từ tệp tin.

Khi tạo hồ sơ từ cấu hình:

  1. chọn số lượng hồ sơ;
  2. đặt nhóm cấu hình từ đó hồ sơ sẽ được tạo;
  3. nhấp vào Tạo, danh sách hồ sơ sẽ xuất hiện ở phần bên phải cửa sổ, bạn có thể xem thông tin tóm tắt về mỗi hồ sơ;
  4. nhấp vào Tạo, sau đó các hồ sơ sẽ được tạo.

Khi tạo hồ sơ từ tệp tin:

  1. chọn định dạng cần thiết. Bạn có thể xem các ví dụ tệp tin cho mỗi định dạng bằng cách nhấp vào nút ”?“;
  2. kéo và thả hoặc chọn tệp tin cần thiết;
  3. nhấp vào Tạo, danh sách hồ sơ sẽ xuất hiện ở phần bên phải cửa sổ, bạn có thể xem thông tin tóm tắt về mỗi hồ sơ;
  4. nhấp vào Tạo, sau đó các hồ sơ sẽ được tạo.

Tạo hồ sơ hàng loạt có thể được sử dụng cùng với nhập khẩu hàng loạt proxy, để tăng tốc độ làm việc tối đa.