Bỏ qua đến nội dung

Làm việc với Cookies

Để nhập cookies bên thứ ba vào các hồ sơ của Undetectable, bạn có thể sử dụng các tệp định dạng JSON và NETSCAPE.

Trong Undetectable, bạn có thể nhập cookies khi tạo hồ sơ hoặc sau khi đã tạo. Để làm điều này, trong tab cài đặt hồ sơ, hãy chuyển đến phần Cookies và nhấp vào nút Nhập. Bạn có thể kéo và thả tệp cookies vào trường cần thiết, chọn tệp trong trình duyệt tệp hoặc nhấp vào trường và dán văn bản cookies. Mặc định, chế độ không nhập cookies đã hết hạn được bật. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách chọn hộp kiểm cho hồ sơ cụ thể hoặc trong cài đặt chung của chương trình cho tất cả các hồ sơ. Phần Xem cho phép bạn quản lý cookies của hồ sơ. Bạn có thể thêm cookies bằng tay, chỉnh sửa, xuất, sao chép và xóa.

Nếu bạn thích làm việc với một định dạng cụ thể, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi cookies. Nó dễ dàng cho phép bạn chuyển đổi giữa định dạng JSON và NETSCAPE.