Bỏ qua đến nội dung

Người dùng

Tab Người dùng cho phép bạn quản lý người dùng trong giấy phép của bạn.

Thêm người dùng

Bạn có thể thêm người dùng một cách đơn lẻ hoặc nhóm:

 • Đơn lẻ:
  • Nhấp vào nút Thêm người dùng (mặc định là thêm đơn lẻ);
  • Điền các trường email, tên người dùng;
  • Chọn vai trò và nhóm mà người dùng sẽ được truy cập;
  • Xác nhận thêm bằng cách nhấp vào nút Thêm.
 • Nhóm:
  • Nhấp vào nút Thêm người dùng và chọn Nhiều;
  • Nhập địa chỉ email vào trường văn bản để gửi giấy phép;
  • Chọn vai trò và nhóm mà người dùng sẽ được truy cập;
  • Xác nhận thêm bằng cách nhấp vào nút Thêm.

Trong cả hai trường hợp, một email sẽ được gửi đến địa chỉ đã chỉ định với Tên người dùng và Mật khẩu để đăng nhập vào chương trình và bảng điều khiển đám mây.

Chỉnh sửa người dùng

Bạn có thể chỉnh sửa người dùng trong bảng:

 • Thay đổi nhóm,
 • Thay đổi vai trò,
 • Thay đổi số phiên được phép,
 • Xóa.

Khi nhấp vào tên người dùng trong bảng, các cài đặt mở rộng sẽ được mở. Chúng cho phép bạn:

 • Thay đổi mật khẩu người dùng;
 • Thay đổi nhóm,
 • Thay đổi vai trò,
 • Thay đổi số phiên được phép,
 • Xóa.