Bỏ qua đến nội dung

Quản lý Proxy

Với Trình quản lý Proxy, bạn có thể quản lý proxy hàng loạt:

 • Thêm proxy đơn lẻ;
 • Nhập / Xuất;
 • Kiểm tra trạng thái;
 • Chỉnh sửa;
 • Xóa.

Bạn cũng có thể làm việc với proxy của đối tác thông qua Trình quản lý Proxy.

Thêm proxy

Để thêm proxy, nhấp vào nút “Proxy mới”. Trong cửa sổ hiện ra, điền thông tin proxy:

 • Tên proxy;
 • Loại proxy;
 • Máy chủ;
 • Cổng;
 • Tên đăng nhập (tùy chọn);
 • Mật khẩu (tùy chọn);
 • Liên kết để thay đổi IP (tùy chọn).

Ở đây, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái proxy bằng cách nhấp vào nút “Kiểm tra”. Để hoàn thành, nhấp vào nút “Thêm”.

Nhập proxy

Để thêm proxy hàng loạt, bạn có thể sử dụng chức năng nhập. Để làm điều này, nhấp vào nút “Nhập”. Trong cửa sổ hiện ra, điền thông tin:

 • Loại proxy;
 • Định dạng (hãy chỉ định hoặc tạo định dạng mà proxy đã được cung cấp cho bạn);
 • ID bắt đầu (ID bắt đầu để bắt đầu đánh số);
 • Mẫu tên (hãy chỉ định tên proxy mong muốn);
 • Kiểm tra proxy bằng văn bản hoặc thêm từ tệp.

Để hoàn thành, nhấp vào nút “Thêm”.

Xuất proxy

Để xuất thông tin về proxy, hãy chọn proxy cần thiết và nhấp chuột phải vào chúng, sau đó nhấp vào “Xuất”.

Kiểm tra trạng thái proxy

Để kiểm tra trạng thái proxy, hãy chọn proxy cần thiết và nhấp vào nút “Kiểm tra proxy”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ.

Chỉnh sửa proxy

Để chỉnh sửa proxy, hãy chọn proxy cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó nhấp vào nút “Chỉnh sửa”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ.

Xóa proxy

Để xóa proxy, hãy chọn proxy cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó nhấp vào nút “Xóa”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ.

Làm việc với proxy đối tác

Cấu hình có thể khác nhau cho các đối tác khác nhau.

Ví dụ, đối với ipidea.io, không cần cấu hình bổ sung, chỉ cần chọn số lượng proxy, quốc gia và giao thức cần thiết, sau đó nhấp vào nút “Tạo”, sau đó nhấp vào nút “Thêm”.

Đối với asocks.com, bạn cần chỉ định khóa API, mà bạn có thể tìm thấy trong tài khoản cá nhân của nhà cung cấp proxy này, sau đó nhấp vào nút kết nối “Nhận proxy”. Sau đó, chọn số lượng proxy và các thông số của chúng, nhấp vào nút “Tạo”, sau đó nhấp vào nút “Thêm”.