Bỏ qua đến nội dung

Ghi chú

Bạn có thể lưu trữ thông tin hữu ích cần thiết trong quá trình làm việc với hồ sơ trong phần Ghi chú. Chúng sẽ được chuyển đến cùng với hồ sơ thông qua việc nhập/xuất hồ sơ hoặc đám mây.

Tab Ghi chú nằm trong khu vực thông tin hồ sơ.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa ghi chú “trực tiếp” trên hồ sơ đã được khởi chạy.

Để làm điều này, hãy thay đổi nội dung trong trường ghi chú và sau đó nhấn vào nút “Lưu ghi chú” xuất hiện.