Bỏ qua đến nội dung

Thẻ

Tab Thẻ là trình quản lý Thẻ.

Để thêm một thẻ:

  • Nhấp vào nút Thêm thẻ;
  • Đặt tên, chọn màu sắc;
  • Nhấp vào nút Lưu thẻ;
  • Nhấp vào nút Lưu (lưu cấu hình).

Có thể quản lý các thẻ:

  • Chỉnh sửa,
  • Xóa.