Bỏ qua đến nội dung

Phiên

Trong phần Phiên, bạn có thể theo dõi các phiên được xác thực hiện tại:

  • Thiết bị,
  • Người đã xác thực,
  • Và thời gian.

Nếu cần, bạn có thể đóng phiên bằng cách nhấp vào nút xóa trên dòng phiên cần thiết.