Bỏ qua đến nội dung

Quản lý cấu hình

Với Trình quản lý cấu hình, bạn có thể quản lý cấu hình hàng loạt:

  • Cập nhật danh sách cấu hình;
  • Nén / giải nén.

Bạn cũng có thể chuyển đến trang mua cấu hình từ Trình quản lý cấu hình.

Cập nhật danh sách cấu hình

Nếu sau khi mua cấu hình mà chúng không hiển thị trong danh sách, hãy nhấp vào nút “Cập nhật cấu hình”.

Nén / giải nén cấu hình

Nếu vì một lý do nào đó bạn không dự định sử dụng cấu hình, bạn có thể nén nó để không gây phiền hà khi làm việc. Để làm điều này, hãy chọn cấu hình (các cấu hình) và nhấp vào nút “Nén các cấu hình đã chọn”.

Để hoàn tác, hãy chọn các cấu hình đã nén và nhấp vào nút “Giải nén các cấu hình đã chọn”.