Bỏ qua đến nội dung

Quản lý các thẻ

Có một số cách để thêm các thẻ vào hồ sơ. Cách thứ nhất là chọn hồ sơ và trong phần cài đặt của hồ sơ, nhấp vào Thẻ và chọn các thẻ cần thiết.

Cách thứ hai là trong menu chính, nhấp chuột phải vào hồ sơ, chọn Đặt thẻ và chọn các thẻ cần thiết.

Cách thứ ba phù hợp để đặt thẻ cho nhiều hồ sơ. Trong Trình quản lý hồ sơ, chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng, sau đó chọn Đặt thẻ và chọn các thẻ cần thiết.

Các thẻ được tạo trong cài đặt của chương trình trong tab Thẻ.