Bỏ qua đến nội dung

Vai trò và quyền truy cập

Tab Vai trò cho phép bạn quản lý các quyền được cấp cho người dùng giấy phép. Mặc định, sẽ có hai vai trò là Quản trị viên và Người dùng.

Thêm vai trò

Để tạo một vai trò mới:

  • Chuyển đến tab Vai trò và nhấp vào nút Thêm vai trò;
  • Đặt tên cho vai trò;
  • Chọn các quyền cần thiết (chúng được chia thành các phần Người dùng, Hồ sơ, Nhóm, Phiên, Cấu hình, Chức năng);
  • Xác nhận hành động bằng cách nhấp vào nút Lưu thay đổi.

Quản lý vai trò

Để quản lý vai trò, sử dụng các nút chỉnh sửa và xóa trên dòng chứa vai trò cần thiết.