Bỏ qua đến nội dung

Quản lý nhóm

Nhóm hồ sơ trong trình duyệt chống phát hiện “Undetectable” là một tính năng giúp tổ chức và sắp xếp các hồ sơ đám mây. Tạo một nhóm hồ sơ cho phép bạn lưu trữ và quản lý một lượng lớn các hồ sơ một cách thuận tiện, cũng như chia sẻ quyền truy cập vào các hồ sơ với người dùng, tạo ra các nhóm con nhỏ trong một nhóm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thay đổi nhóm cho một hồ sơ, thêm hồ sơ vào nhóm và quản lý bộ lọc để dễ dàng điều hướng trong chương trình. Nếu bạn cần tạo, xóa, đổi tên nhóm hoặc cung cấp quyền truy cập vào nhóm cho người dùng, hãy đọc bài viết “Nhóm hồ sơ đám mây”.

Thay đổi nhóm cho một hồ sơ

  • trong chương trình
  • trong bảng điều khiển đám mây