Bỏ qua đến nội dung

Quản lý hồ sơ

Với Trình quản lý hồ sơ, bạn có thể quản lý hồ sơ hàng loạt một cách dễ dàng:

 • Mở / Đóng;
 • Xuất / Nhập;
 • Nén / Giải nén;
 • Chỉnh sửa;
 • Cập nhật trình duyệt;
 • Xóa;
 • Xuất cookie và tài khoản;
 • Xóa dữ liệu trình duyệt;
 • Thao tác với đám mây (gửi hồ sơ lên đám mây, thay đổi nhóm, làm cho hồ sơ trở thành cục bộ);
 • Thay đổi proxy;
 • Đặt thẻ;
 • Đặt thư mục.

Mở / Đóng hồ sơ

Để mở các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Mở”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ và sau đó chọn “Mở”.

Để đóng các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Đóng” trong menu hiển thị.

Xuất / Nhập hồ sơ

Để xuất các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Xuất”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ và sau đó chọn “Xuất”.

Để nhập các hồ sơ, hãy nhấp vào nút “Nhập” và chọn tệp cần thiết.

Nén / Giải nén hồ sơ

Để nén các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó chọn nút “Nén”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ và sau đó chọn “Nén”.

Để giải nén các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó chọn nút “Giải nén”.

Chỉnh sửa hồ sơ

Để chỉnh sửa các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó chọn nút “Chỉnh sửa”.

Cập nhật trình duyệt hồ sơ

Để cập nhật trình duyệt của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó chọn nút “Cập nhật trình duyệt”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ và sau đó chọn “Cập nhật trình duyệt”.

Xóa hồ sơ

Để xóa các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết và nhấp vào nút “Hành động”, sau đó chọn nút “Xóa”. Bạn cũng có thể làm điều này thông qua menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào các hồ sơ và sau đó chọn “Xóa”.

Để xuất cookie của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Xuất cookie”.

Để xuất tài khoản của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Xuất tài khoản”.

Xóa dữ liệu trình duyệt của hồ sơ

Để xóa dữ liệu trình duyệt của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Xóa dữ liệu trình duyệt”.

Thao tác với đám mây

Để gửi các hồ sơ lên lưu trữ đám mây, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Lưu trữ đám mây”, sau đó nhập tên nhóm mà các hồ sơ phải thuộc về.

Để thay đổi nhóm, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Thay đổi nhóm”, sau đó nhập tên nhóm mới.

Để chuyển các hồ sơ vào lưu trữ cục bộ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Làm cục bộ”.

Thay đổi proxy

Để thiết lập và thay đổi proxy của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Thiết lập proxy”, sau đó chọn proxy cần thiết.

Đặt thẻ

Để đặt và thay đổi thẻ của các hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn nút “Đặt thẻ”, sau đó chọn các thẻ cần thiết.

Đặt thư mục

Để cài đặt và thay đổi các thẻ hồ sơ, hãy chọn các hồ sơ cần thiết, nhấp chuột phải vào chúng, trong menu xuất hiện, nhấp vào nút “Đặt thư mục”, sau đó nhập tên thư mục mà các hồ sơ phải nằm trong đó.