Bỏ qua đến nội dung

Trình quản lý tiện ích mở rộng

Với Trình quản lý tiện ích mở rộng, bạn có thể quản lý tiện ích mở rộng hàng loạt:

  • Thêm;
  • Tắt;
  • Xóa.

Thêm tiện ích mở rộng

Để thêm tiện ích mở rộng mới, nhấp vào nút “Thêm tiện ích mở rộng”. Một cửa sổ sẽ xuất hiện cho bạn chọn đường dẫn để thêm tiện ích mở rộng. Bạn có thể dán liên kết từ Chrome Web Store (cho một hoặc nhiều tiện ích), hoặc chỉ định thư mục chứa tiện ích đã được giải nén, hoặc kéo và thả hoặc chỉ định đường dẫn đến tệp .crx, .zip. Sau đó, nhấp vào nút “Thêm”.

Tắt tiện ích mở rộng

Để tắt tiện ích mở rộng, hãy chọn tiện ích (hoặc các tiện ích) cần tắt và nhấp chuột phải vào nó, sau đó nhấp vào nút “Tắt” trong menu hiển thị.

Xóa tiện ích mở rộng

Để xóa tiện ích mở rộng, hãy chọn tiện ích (hoặc các tiện ích) cần xóa và nhấp vào nút “Xóa các tiện ích đã chọn”. Bạn cũng có thể xóa tiện ích bằng cách nhấp chuột phải vào nó, sau đó nhấp vào nút “Xóa” trong menu hiển thị.