Bỏ qua đến nội dung

Bảng điều khiển đám mây

Bảng điều khiển đám mây nằm tại địa chỉ cloud.undetectable.io/ và được sử dụng để:

Mật khẩu để đăng nhập vào chương trình giống với mật khẩu để đăng nhập vào bảng điều khiển đám mây. Khác với bảng điều khiển quản trị, tất cả người dùng được mời đều có quyền truy cập vào bảng điều khiển đám mây bằng thông tin xác thực riêng của họ.

Thay đổi mật khẩu trong chương trình và bảng điều khiển đám mây

  1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản.
  1. Truy cập vào cài đặt tài khoản, hoặc sử dụng liên kết được cung cấp
  1. Trong cài đặt tài khoản, nhập mật khẩu mới và nhấp vào “Thay đổi”. Một thông báo sẽ xuất hiện và bạn sẽ nhận được email xác nhận thay đổi mật khẩu thành công.